Instructor of English as a Foreign Language MA

AZ ANGOL NYELVOKTATÓ MESTERSZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENTI KÖVETELMÉNYEI

ÚJ KÉPZÉSI FORMA 2018/2019-TŐL 

 1. A mesterképzési szak megnevezése:

angol nyelvoktató (Instruction of English as a Foreign Language)

 1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles angol nyelvoktató bölcsész

szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Instructor of English as a Foreign Language

 1. Képzési terület: bölcsészettudomány
 2. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai.

4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 1. A képzési idő félévekben: 2 félév
 2. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

a szak orientációja elméletorientált (60-70 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 3 kredit

 1. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 222
 2. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az angol nyelvoktató bölcsész

 1. a) tudása:

Ismeri a nyelvtanulással és a nyelvelsajátítással kapcsolatos legfrissebb alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeit.

Ismeri az angol leíró nyelvészetet és annak nyelvpedagógiai vonatkozásait.

Ismeri az angol nyelvű népek kultúráinak legfontosabb jellemzőit, és a kultúra, mint élet- és

viselkedésforma kapcsolatát a nyelvvel (interkulturális ismeretek).

Ismeri a nyelvtanulás és a nyelvtanítás elterjedt módszertani megközelítéseit.

Ismeri a különböző technikákat az olvasás-, írás-, beszéd- és hallottszöveg-értési készség, illetve a recepció, produkció, interakció és a közvetítőkészség fejlesztésére.

Ismeri a tartalomalapú nyelvoktatás legfontosabb elveit és gyakorlatát (pl. kéttannyelvű oktatás).

Ismeri az információs és kommunikációs technikák speciális, nyelvtanuláshoz kötődő, integrált alkalmazásának lehetőségeit (a tanulói autonómia erősítése, az interaktív tábla lehetőségei, virtuális tanulási felületek, kevert tanulási módok).

Ismeri a nyelvtudás mérésével és értékelésével kapcsolatos kutatások legfontosabb eredményeit, a Közös Európai Keretrendszer elfogadott szintleírásait, a nyelvi mérés és vizsgáztatás alapelveit.

Ismeri a tantervkészítés elméleti és gyakorlati megközelítését. Ismeri a külső és belső programértékelés elméletét és gyakorlatát. Ismeri az angol nyelvkönyveket és kisegítő tananyagokat.

Ismeri a célzott megfigyelés és adatgyűjtés módszereit.

Ismeri a kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés és elemzés alapvető technikáit.

Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri az angol nyelvet.

Megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik, amelyet autonóm módon folyamatosan fejleszt,

alkalmazva az önértékelés és az önfejlesztés módszereit.

 1. b) képességei:

Képes az infokommunikációs taneszközök, az ődiovizuális eszközök használatára a megfelelő tanulási célok eléréséhez.

Képes a tanulás és a tanítás kritikai és vizsgálódó megközelítéseinek alkalmazására (kooperáció, a partnerekkel való információ csere, különbözo˝ megközelítések kritikai elemzése, reflekőv gyakorlat, osztálytermi kutatás).

Képes az osztálytermi eljárások a különböző képességű, érdeklődésű, szociális felkészültségű tanulók tanulási céljainak megfelelő alkalmazására (óravezetés, tananyagok használata, speciális igényű tanulók, szakmai nyelvhasználat).

Képes a “tanulás tanulása” módszereinek átadására (időmenedzselés, a haladás dokumentálása, gyengébb és erősebb területek azonosítása, tanulási technikák).

Képes az autonóm nyelvtanulás stratégiáinak készség szintű megismertetésére és alkalmazására.

Képes a nyelvtudás méréséhez kapcsolódó feladatok ellátására, mérő eszközök előállítására és értékelésére az egyes nyelvi készségek területén, illetve a fejlesztő értékelés eljárásainak alkalmazására.

Képes a reflektív gyakorlat és az önértékelés technikáinak alkalmazására (a tanulási célok elérésének vizsgálata, az értékelésnek mint a fejlődés eszközének alkalmazása, kollégák megfigyelése és szakmai értékelése, tanári napló).

Képes személyes és hivatalos kapcsolatok kialakítására és fenntartására a célországok oktatási

szakembereivel és oktatási intézményeivel (projektek, tananyagok, ötletek cseréje).

Képes tanterv értékelésére, illetve saját tanítási céljainak integrálására, hozzáigazítására a meglévő tantervekhez.

Képes az interkulturális kommunikatív kompetenciához szükséges ismeretek átadásán kívül az interkulturális készségek és attitűdök fejlesztésére.

Képes akciókutatás tervezésére, lebonyolítására, angol nyelvű kutatási beszámoló írására

Képes angol nyelvű óravezetésre, angol nyelvű szakmai kommunikációra (szakirodalom olvasása, kutatási jelentés írása, konferencia részvétel).

 1. c) attitűdje:

Speciális szakmai érdeklődése elmélyül, megszilárdul.

Felhasználja az angol nyelv tanításával kapcsolatos szakterületi tudását a jelenkori társadalmi

változások megértésére.

Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.

Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.

Szem előtt tartja résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit. Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.

Törekszik arra, hogy másokat is önreflexióra, önkorrekcióra késztessen.

Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni.

Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa.

 1. d) autonómiája és felelőssége:

Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben. Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.

Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.

Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért.

Felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért, szakterülete elismertsége növeléséért, fejlődéséért, fejlesztéséért.

Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.

Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.

Autonóm módon bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.

 1. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai ismeretek jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga) 8-14 kredit;

a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése) 24-32 kredit;

a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés) 6-16 kredit.

9.2. A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.

9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből.

Comments are closed